Java 运算符

 操作符

 描述

 例子

 =

 简单的赋值运算符,将右操作数的值赋给左侧操作数

 C = A + B将把A + B得到的值赋给C

 + =

 加和赋值操作符,它把左操作数和右操作数相加赋值给左操作数

 C + = A等价于C = C + A

 - =

 减和赋值操作符,它把左操作数和右操作数相减赋值给左操作数

 C - = A等价于C = C -